Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

Όργανα Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
  1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, το 1ο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/20 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου.
    Η Γ.Σ. : α) εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της, β) εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ., γ) εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε., δ) εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ., της Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους για την Ένωση, ε) αποφασίζει τη διαγραφή των μελών, στ) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου και ζ) αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.
  2. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται για ένα χρόνο με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή δήλωσή τους τρία μέλη.
    Το Δ.Σ. : α) ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο, β) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες, γ) συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., τον προϋπολογισμό και τα υποβάλει για έγκριση στην Γ.Σ. και δ) είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
  3. Η εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για ένα χρόνο. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Best viewed with Google Chrome - Mozilla Firefox

Copyright © 2013 'Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας'. All Rights Reserved.